Artikel 1. Definities

Verhuurder: Partytentverhuur-Tilburg, gevestigd Kapitein Hatterasstraat 7-01, 5015 BB te Tilburg.
Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder.
Partijen: Huurder en Verhuurder samen.
Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door Partijen is geaccepteerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3. Offerte
3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand.
3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief transport, verzekering en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per stuk berekend en gelden voor de overeengekomen huurperiode.
3.3 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Eventuele bijkomende kosten worden achteraf contant voldaan voor zover de op grond van artikel 5 bepaalde borgsom niet toereikend is.

Artikel 4. Uitvoering
4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.
4.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen datum en tijdstip.
4.3 Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentdoek kan worden gebracht.
4.4 Materialen dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Eventuele schades dienen aan Verhuurder te worden gemeld.
4.5 De tenten zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden, mits goed gezekerd met bijgeleverde materialen(indien niet voldoende aanwezig, dient de huurder hier zelf zorg voor te dragen). Indien weersomstandigheden met windkracht 5 of hoger of weerswaarschuwingen raden wij huurder aan om de tent af te breken. Eventuele schade aan onze tenten zal ten allen tijde op de huurder verhaald worden.
4.6 Bij sneeuwval dient huurder ervoor te zorgen dat het dak van de tent steeds voldoende sneeuwvrij gehouden wordt en dat het huurobject voldoende verwarmd is.

Artikel 5. Borg
Huurder is aan Verhuurder bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd van tenminste honderd euro (EUR 100,=). De borg wordt, onder inhouding van eventuele kosten die voortvloeien uit schades, overschrijding van huurperiodes, of welke andere kosten dan ook, contant terugbetaald na retournering en controle van de huurmaterialen.

Artikel 6. Verzekeringen
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de Huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 7. Reclames
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. Voorts dient de Huurder op het moment van ter beschikking stelling van de huurmaterialen te onderzoeken of ze beantwoorden aan de Overeenkomst en dienen eventuele gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 uur na in ontvangstneming aan Verhuurder per telefoon te worden bericht. Vanaf het moment van ingebruikneming van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt zich in dit en in alle andere gevallen tot de netto factuurprijs.
8.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
8.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de Verhuurder te vergoeden. De kosten worden door Verhuurder bepaald en zijn voor Partijen bindend.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders aan Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
9.3 Indien Verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10. Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

 • Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet,
 • Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

U kunt kosteloos annuleren tot 1 maand voor aanvang van verhuurdatum.Tot 21 dagen voor verhuurdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom en binnen  14 dagen 100% van de huursom.

Artikel 11. Voorwaarden opzetservice en bezorging

11.1. Bezorging vindt plaats in een vooraf aangegeven datum en tijdsvak. De klant dient ten tijden van de bezorging aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs te tonen. Eventuele afwijkende laad en los situaties dienen vooraf gemeld te worden. Wij bezorgen de materialen tot aan de drempel tot maximaal 15 meter vanaf de wagen.

Bij levering en ophalen door Partytentverhuur Tilburg worden in onderstaande gevallen de kosten doorberekend naar de klant:

 • Indien de locatie voor transport niet goed bereikbaar is;
 • Indien wij onze transportmiddelen zoals rolcontainers en palletwagens ed niet juist kunnen gebruiken door onverharde wegen en paden;
 • Indien de materialen niet binnen een straal van ± 15 meter van de losplaats geleverd moeten worden;
 • Indien de materialen niet op de begane grond (ook rekeninghoudend met trapjes e.d.) geleverd moeten worden;
 • Indien er parkeerkosten gelden;

De extra arbeidskosten voor afwijkende situaties bedragen € 15,00 per kwartier per werknemer. Dit wordt altijd vooraf gemeld aan de opdrachtgever indien van toepassing.

11.2. Bij opbouw, afbouw en klaarmaken van de feest of evenementen locatie dient het terrein schoon, droog en volledig egaal te zijn. Inhuizing van goederen is uitsluitend gelijkvloers of naar een verdieping per lift bereikbaar. De afstand vanaf de laad en losplaats tot aan de feestlocatie is standaard maximaal 15 meter. Afwijkende situaties dienen vooraf aan de werkzaamheden gemeld te worden.

Spelregels t.a.v. drankenpakketten

 1.  Je bestelt online het gewenste pakket voor het aantal personen dat je verwacht. De drankpakketten kun je bestellen vanaf 40 personen.
 2. Voor feesten of evenementen langer dan 6 uur geldt een toeslag van €1,50 per uur per persoon. Dit dien je vooraf aan te geven in verband met extra drank. Tevens kun je kiezen voor een upgrade van je pakket.
 3. Naast een drankpakket kun je ook een compleet bbq pakket bestellen vanaf 5 personen. Losse verhuurmaterialen kun je per stuk bestellen, dit kan enkel in combinatie met een drankpakket.
 4. Naast je naw gegevens vul je de datum van bezorgen en ophalen in. Transport is inbegrepen, tenzij je dit op een heel specifiek tijdstip wilt.
 5. Je kunt via PIN of contant betalen bij de chauffeur bij aflevering of via een bankoverschrijving voor aanvang evenement/feest.
 6. Via e-mail ontvang je van ons een bevestiging van je bestelling.
 7. Indien je ook barbecuepakketten bestelt worden de bestellingen geleverd met twee aparte auto’s in verband met het gekoeld transporteren van de etenswaren.

TIP: Laat je pakket een dag eerder bezorgen. Zo heeft de drank in de koelkast genoeg tijd om lekker koud te worden! De biertap is na installatie binnen 10 minuten klaar voor gebruik.

Afleveren & ophalen

 1. Bij afleveren dient er iemand aanwezig te zijn voor ontvangst van de goederen.
 2. De drank wordt geleverd in een verrijdbare koelkast, alle overige materialen staan op verrijdbare karren.
 3. Opbouw en afbouw verzorg je zelf, tenzij anders afgesproken.
 4. Bij retour halen dienen alle materialen op de daarvoor bestemde vervoermaterialen klaar te staan, hetzelfde als ze worden aangeleverd.
 5. Schoonmaak en afwas verzorgen wij, hier hoef je dus niet naar om te kijken.
 6. Alle flessen, zowel vol als leeg, dienen na afloop terug in de koelkast of kratten te worden gezet. Uiteraard mag je ook flessen houden, deze zijn immers al betaald. Het enige dat je dan extra betaalt is statiegeld, €0,25 voor een frisdrank fles en € 30,- voor een bierfust.
 7. Op volle flessen en fusten geldt een retourrecht, hiervoor ontvang je de volgende vergoedingen:

–      fles fris €0,75

–      fles wijn €2,00

–      fust 20 liter €10,00

–      fust 30 liter €20,00

–      fust 50 liter €30,00

8.    De tegoeden van retourdranken worden verrekend met eventuele kosten van breuk of manco en binnen 5 werkdagen aan je overgemaakt per bank.

Overige bepalingen:

Partytentverhuur Tilburg is alleen op afspraak geopend. Indien u zonder kennisgeving niet verschijnt op het afgesproken inlevertijdstip worden er extra kosten (50% van de huursom met een minimum van €25,-) berekend.